Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   24°

   Kwalifikacja wojskowa 2024

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Kwalifikacja wojskowa 2024

   Rusza kwalifikacja wojskowa. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje w tym temacie:

   1.    Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 57 przywołanej ustawy, zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia, termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej  i czas  jej trwania na terytorium państwa. 

   2.    Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowe są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta)   oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji. 

   3.    Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:
   a)    sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
   b)    określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
   c)    wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony;
   d)    wprowadzeniu danych do ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
   e)    przekazanie informacji i promowanie służby wojskowej; 
   f)    wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
   g)    nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

   4.    Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta). Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie. 


   5.    W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej  w 2024 r. (Dz. U. z 2023, poz. 2473), w okresie od 01 lutego  do 30 kwietnia 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także osoby, które w latach 2022 i 2023 : 

   1)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu  na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   2)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu  na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.  


   6.    Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie (PKL) w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Teofila Firlika 19 (III piętro) w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

   •    PKL Nr 1 – w terminie od 01 lutego do 30 kwietnia 2024 r. dla mężczyzn urodzonych w roku 2005 (rocznik podstawowy), kobiet oraz ochotników;
   •    PKL Nr 2 – w terminie od 02 kwietnia do 17 kwietnia 2024 r. dla mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
    Przed w/w komisjami stanie około 2200 mężczyzn oraz 140 kobiet.


   7.     Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1997 – 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim  2023/2024 kończą studia na kierunkach: 
   •    analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwo medyczne, lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.


   8.    Ponadto do kwalifikacji mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do  służby wojskowej  i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.


   9.     Osoby stające do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną  w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


   10.    Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 2000 - 2005, nie zwalnia ich od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


   11.    Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


   12.    Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostały podane w obwieszczeniu Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2024 roku, rozplakatowanych 12 stycznia 2024 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.


   13.    W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny prezydent miasta z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe  doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu  egzekucyjnym w administracji w myśl art. 59 ust. 8 o ustawy z dnia 11 marca o obronie Ojczyzny.  
    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!