Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Kwalifikacja Wojskowa 2023

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Kwalifikacja Wojskowa 2023

   Rusza kwalifikacja wojskowa. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje w tym temacie:

   1. Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia
   23 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 57 przywołanej ustawy, zwierzchni nadzór nad przeprowadzeniem kwalifikacja wojskowa sprawuje Minister Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem do spraw administracji publicznej określa w drodze rozporządzenia, termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej  i czas  jej trwania na terytorium państwa.

   2. Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowe są prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta)  oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

   3. Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:

   - sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

   - określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

   - wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony;

   - wprowadzeniu danych do ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

   - przekazanie informacji i promowanie służby wojskowej;

   - wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

   - nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

   4. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta). Bieżący nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej sprawują wojewodowie.

   5. W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. z 2023., poz. 333), w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2004 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także osoby, które w latach 2021 i 2022 :

   - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

   - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej. 

   6. Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Teofila Firlika 19 w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

   - Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „M” oraz „O” – „P”,   – w terminie od 17 kwietnia do 23 czerwca 2023 r.;

   - Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „N” oraz „R – „Ż” – w terminie od 17 kwietnia do 25 maja 2023 r.

   Przed w/w komisjami stanie około 2000 mężczyzn.

   7. Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim  2022/2023 kończą studia na kierunkach:

   - analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwo medyczne, lub kończą naukę w zawodach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

   8. Ponadto do kwalifikacji mogą się zgłosić osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

   9. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

   10. Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1999 - 2004, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

   11. Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

   12. Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostały podane w obwieszczeniach Wojewody Zachodniopomorskiego, rozplakatowanych 31 marca 2023 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

   13. W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 59 ust. 8 o ustawy o obronie Ojczyzny. 

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!