Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   19°

   SSE Prawobrzeże: Dwa projekty planów do wglądu mieszkańców

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   SSE Prawobrzeże: Dwa projekty planów do wglądu mieszkańców

   Mieszkańcy zainteresowani przyszłością terenów „Trzebusz – Chełszcząca 2” i „Wielgowo – Dunikowo 3” w Szczecinie, mogą już zapoznać się z projektami planów dla tych obszarów i złożyć swoje uwagi.

   Specjalna Strefa Ekonomiczna Szczecina 

   Nowe plany o powierzchni łącznej ok 300 ha sporządzono dla terenów położnych w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). SSE to wyodrębniona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, zlokalizowane w jej granicach przedsiębiorstwa mogą otrzymać m.in. pomoc publiczną w postaci zwolnień podatkowych. W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych.

   Tereny objęte zmianami powyższych planów położone są przy autostradzie A6 - w rejonie powstałego w roku 2014 węzła drogowego Dąbie oraz w sąsiedztwie linii kolejowych relacji Szczecin – Poznań i Szczecin – Świnoujście, dzięki czemu rozwojowe tereny inwestycyjne Szczecina łączą się bezpośrednio z podstawowym system transportowym Polski. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie planowane są węzły przesiadkowe Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, co zapewni sprawny transport publiczny do nowych miejsc pracy w terenach objętych opracowaniem.

   W planach podwyższenie parametrów zabudowy

   - Zmiany obu planów kontynuują proces przekształcenia niezabudowanych, porolniczych i niezalesionych obszarów w granicach miasta, w tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia możliwości lokalizacji nowych, dużych podmiotów gospodarczych, gwarantujących miejsca pracy i powierzchnie magazynowe, niezbędne przy zwiększających się potrzebach przepływu towarów – mówi Zofia Fiuk–Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - Polityka przestrzenna miasta zawarta w Studium uchwalonym w 2022 powiększyła w tym rejonie o ok. 4,5 ha obszar funkcji produkcyjno-usługowej miasta w związku z  jego rozwojem i dynamicznym zapotrzebowaniem w skali kraju i regionu na powierzchnie magazynowo-składowe.

   W projektach planów utrzymano obowiązującą obecnie funkcję dominującą tj. usługi, produkcję, składy i magazyny. W celu optymalnego wykorzystania potencjału lokalizacji i przy ograniczonych zasobach miasta w tego typu lokalizacjach oraz zgodnie z obecnymi standardami magazynowania, zmiana dotyczy głównie podwyższenia parametrów zabudowy. Umożliwi m.in. lokalizację magazynów wysokiego składowania, które wraz z ograniczeniem dostępności gruntów miejskich i upowszechnianiem się magazynów zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich zyskują na znaczeniu jako rozwiązania umożliwiające zwiększenie stopnia wykorzystania powierzchni. Dodatkowo położenie terenów objętych zmianami planów w rejonie TrzebuszaDunikowa z bezpośrednim sąsiedztwem autostrady i linii kolejowych, stanowi atrakcyjny logistycznie element łańcucha dostaw do/z miasta z jednoczesnymi udogodnieniami wynikającymi z położenia w strefie ekonomicznej.

   Granice ogrodów działkowych bez zmian

   W obszarze planu „Wielgowo - Dunikowo 3” przyjęto: dojazd do nowych terenów inwestycyjnych nie tylko ul. Tczewską, ale także nowo – projektowaną drogą dojazdową od ul. Wolframowej, utrzymano granice istniejącego ogrodu działkowego „POLANA” przy ul. Tatarakowej z barierą oddzielającą ogrody od terenów produkcyjno-usługowych w postaci pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 20 m wzdłuż południowej,  północno-wschodniej i wschodniej granicy planu.  Plan zakazuje przekraczania standardów jakości środowiska, nakazuje utrzymanie istniejącego drenażu melioracyjnego oraz nakazuje stosowanie rozwiązań minimalizujących potencjalne uciążliwości dla środowiska - w tym hałasu.

   Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo - Dunikowo 3" i "Trzebusz - Chełszcząca 2" w Szczecinie potrwa do 8 maja 2023 r., zbieranie uwag  - do 23 maja 2023 r.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!