Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   Rekrutacja do przedszkoli publicznych – najczęściej zadawane pytania

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Rekrutacja do przedszkoli publicznych – najczęściej zadawane pytania

   4 marca rozpoczęła się rekrutacja do szczecińskich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Jak będzie przebiegał ten proces i o czym należy pamiętać? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

    

   Kto może wziąć udział w rekrutacji do przedszkola?

   W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach  2018-2021 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

    

   Jak wygląda harmonogram tegorocznej rekrutacji?

   Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpoczęła się 4 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 22 marca br.

    

   Gdzie można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek?

   Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych dostępne są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/.

    

   Ile placówek można wskazać we wniosku rekrutacyjnym?

   Podczas wypełniania wniosku rekrutacyjnego można wskazać maksymalnie 3 placówki. Istotne jest to, by na pierwszym miejscu wpisać tę placówkę, na której najbardziej nam zależy.

    

   Czy podczas naboru wystarczy wypełnić jedynie wniosek w elektronicznym systemie?

   Nie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szczecinie, wypełniony elektronicznie wniosek, należy wydrukować, podpisać (przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych lub jednego samotnie wychowującego rodzica) i złożyć w placówce, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji. To naprawdę istotne, bowiem jeżeli wniosek po elektronicznym zatwierdzeniu nie zostanie wydrukowany i złożony w przedszkolu to jest nieważny, a dziecko nie bierze udziału w rekrutacji.

    

   Czy kolejność zgłoszeń jest brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym?

   Nie. W naborze do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych pod uwagę brane jest spełnianie kryteriów przez kandydata oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

    

   Co jeśli formularz został błędnie wypełniony?

   Formularz zgłoszeniowy można wypełniać wielokrotnie. Wiążąca jest dopiero ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji.

    

   Co w sytuacji, w której nie mam możliwości wypełnienia wniosku elektronicznie?

   Brak dostępu do Internetu nie stanowi przeszkody by wziąć udział w rekrutacji. Wniosek o przyjęcie można otrzymać w wybranej placówce w wersji papierowej, a następnie wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

    

   Jakie kryteria są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji do przedszkola?

   W przypadku większej liczby kandydatów (mieszkających w Szczecinie) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

   - wielodzietność rodziny kandydata,

   - niepełnosprawność kandydata,

   - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

   - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

   - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

   - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

   - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

    

   W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowo pod uwagę będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dane przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria organu prowadzącego, tj.:

   - preferencje za wybór przedszkola;

   - zatrudnienie obojga rodziców/opiekunów prawnych (lub uczących się w trybie dziennym) lub wychowywanie dziecka przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica/opiekuna prawnego (dot. rodzica samotnie wychowującego dziecko),

   - zamieszkiwanie w pobliżu wskazanej we wniosku placówki,

   - ubieganie się o przyjęcie do placówki, do której uczęszcza już rodzeństwo kandydata,

   - rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie,

   - odbycie obowiązkowych szczepień lub posiadanie długotrwałego odroczenia ich wykonywania.

    

   Jakie dokumenty należy przygotować?

   Do wniosku o przyjęcie do placówki dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych, tj.:

   - oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka wraz z rodzicami w Gminie Miasto Szczecin,

   - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

   - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

   - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz dokumenty potwierdzające taką sytuację (np. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu )

    

   W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów organu prowadzącego konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

   - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zatrudnieniu lub uczeniu się w trybie dziennym ,

   - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji przez jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie,

   - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola/szkoły podstawowej,

   - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie,

   - oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o odbyciu przez niego obowiązkowych szczepień lub o ich długotrwałym odroczeniu.

    

   Szczegółowe informacje dot. poszczególnych dokumentów oraz ich wzorów dostępne są na stronie internetowej naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/ (zakładka DOKUMENTY).

    

   Czy po zakwalifikowaniu dziecka do placówki muszę coś jeszcze robić?

   15 kwietnia br. do publicznej wiadomości podane zostaną wstępne wyniki naboru do klas I szkół podstawowych. Od 16 do 19 kwietnia rodzice zakwalifikowanych kandydatów muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej placówki. Dopiero spełnienie tego kroku pozwala na ostateczne przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej

    

   Co w sytuacji, kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do wybranych placówek?

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej ze wskazanych przez rodzica/opiekuna prawnego we wniosku placówek, prezydent Miasta Szczecin wskaże mu miejsce w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!