Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   24°

   Rekrutacja do klas I – najczęściej zadawane pytania

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Rekrutacja do klas I – najczęściej zadawane pytania

   Początek marca w Szczecinie to czas, w którym rusza wiele rekrutacji do publicznych placówek oświatowych. Jak wygląda tegoroczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania przez rodziców.

    

    

   Kto może wziąć udział w rekrutacji do klas I szkół podstawowych?

   Tegoroczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych, w głównej mierze, dotyczy dzieci urodzonych w 2017 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym.

    

   Czy mogę zapisać 6-latka do I klasy?

   Tak, jest to możliwe, jednak konieczne spełnienie jest kilku warunków. Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6  lat, jeżeli:

   - korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej nie jest wymagana)

   lub

   - nie korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej ale posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

   Dziecko 6-letnie, które zostanie wcześniej przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

    

   Jak będzie wyglądał tegoroczny harmonogram rekrutacji?

   W tym roku rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpoczęła się 4 marca. Na złożenie kompletu wymaganych dokumentów rodzice lub opiekunowie prawni będą mieć czas do 20 marca br. Ostateczne wyniki naboru poznamy 17 kwietnia 2024 r.

    

   Czy moje dziecko może nie dostać się do swojej szkoły rejonowej?

   Nie ma takiej możliwości. Każde dziecko mieszkające w rejonie danej placówki, zgodnie z przepisami prawa, ma zapewnione w niej miejsce.

    

   Jak wziąć udział w rekrutacji do szkoły podstawowej?

   W Szczecinie od wielu lat rekrutacje do publicznych placówek oświatowych prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru, tj. strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. To właśnie w tym miejscu rodzice i opiekunowie prawni mogą wypełnić stosowne dokumenty pozwalające na przyjęcie dziecka do szkoły. Dodatkowo, znajdą tam również informacje o poszczególnych placówkach, harmonogram naboru oraz wzory wymaganych dokumentów.

    

   Co w sytuacji, gdy nie mogę skorzystać z elektronicznego systemu naboru?

   Brak dostępu do elektronicznego naboru nie jest przeszkodą do tego by wziąć udział w rekrutacji. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny powinien udać się do wybranej placówki i poprosić o wniosek w tradycyjnej papierowej formie, następnie wypełnić go, podpisać i złożyć w placówce, którą umieścił na pierwszym miejscu w liście preferencji.

    

   Gdzie mogę zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek?

   Szczegółowe informacje na temat poszczególnych publicznych szkół podstawowych dostępne są na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/.

    

   Gdzie mogę sprawdzić, która szkoła jest placówką obwodową dla mojego dziecka?

   Obwody poszczególnych szczecińskich publicznych szkół podstawowych określa Uchwała nr XLVI/1271/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 r. oraz Uchwała nr LVI/1587/24 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2023 r.

   Dokumenty dostępne są między innymi na stronie elektronicznego systemu naboru (zakładka „Dokumenty”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (zakładka prawo lokalne, a następnie Uchwały Rady Miasta).

    

   Czy o przyjęcie do placówki może ubiegać się kandydat spoza jej obwodu?

   Tak, jednak należy pamiętać o tym, że pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, które mieszkają w rejonie danej placówki, a rekrutacja dla kandydatów spoza obwodu prowadzona jest jedynie na wolne miejsca.
   W przypadku, gdy chcemy zapisać dziecko do szkoły innej niż rejonowa, w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są następujące kryteria:

   - to czy przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie,

   - to czy kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie,

   -  to czy przynajmniej jedno z rodziców (lub opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie,

   - to czy rodzice (lub prawni opiekunowie) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w Gminie Miasto Szczecin.

   W celu potwierdzenia spełnienia ww. kryteriów, rodzice lub opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty, tj. zaświadczenie od pracodawcy o miejscu świadczenia pracy, zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania umowy zlecenia/umowy o dzieło, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające wykonywanie pracy w obwodzie szkoły, oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Szczecin.

    

   Jak zapisać dziecko do szkoły obwodowej?

   Rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły obwodowej i nie interesuje go żadna inna placówka, wypełnia jedynie „Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej”. Ważne jest to, by do dokumentu dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które pojawi się w systemie elektronicznym automatycznie po wypełnieniu „Zgłoszenia”. Następnie wydrukowane i podpisane dokumenty należy złożyć we wskazanej placówce.

    

   Ile placówek mogę wskazać we wniosku o przyjęcie?

   Rodzic może wskazać maksymalnie 3 szkoły podstawowe oraz różne typy oddziałów w tych szkołach (sportowe, ogólnodostępne, integracyjne). Ważne jest to, by wpisać je w preferowanej kolejności, tzn. od oddziału (szkoły) na którym najbardziej nam zależy do oddziału najmniej preferowanego.

   Dodatkowo w dokumencie należy wskazać również szkołę obwodową kandydata, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do wybranych szkół, system przypisze dziecko właśnie do tej placówki.

    

   Czy wystarczy jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku?

   Nie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szczecinie, wypełniony elektronicznie wniosek, należy wydrukować, podpisać (przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych) i złożyć w placówce, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji.

    

   Czy po zakwalifikowaniu dziecka do placówki muszę coś jeszcze robić?

   12 kwietnia br. do publicznej wiadomości podane zostaną wstępne wyniki naboru do klas I szkół podstawowych. Od 15 do 16 kwietnia rodzice kandydatów muszą potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej placówki. Dopiero spełnienie tego kroku pozwala na ostateczne przyjęcie dziecka do szkoły.

    

   Jak wygląda rekrutacja do klas sportowych?

   O przyjęcie do klas sportowych, mogą ubiegać się dzieci, które posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo kandydaci, którzy chcieliby rozpocząć naukę w tego typu oddziale, muszą uzyskać pozytywny wynik próby sprawności fizycznej. Co ważne, podobnie jak w przypadku naboru do „zwykłych” klas, również i w tym przypadku konieczne jest złożenie w termiach określonych w harmonogramie naboru, kompletu wymaganych dokumentów.

   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, przystępuje do próby sprawności fizycznej w każdej szkole, która została umieszczona we wniosku. Należy pamiętać o tym, by dokładnie sprawdzić kiedy poszczególne szkoły organizują próby sprawności fizycznej, bowiem każda placówka samodzielnie określa ich termin.

   Wyniki prób sprawności fizycznej kandydatów zostaną podane do publicznej wiadomości 14 marca br. o godzinie 12.00.


   Czy planowana jest rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych?

   Tak, rekrutacja uzupełniająca, podobnie jak w poprzednich latach, również i w tym roku odbędzie się w sierpniu.

    

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!