Social media

Kategorie

  Wyszukiwarka

  Brak wyników

  Wydarzenia Szczecin - Polityka prywatności

  Ochrona danych osobowych jest priorytetem Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

  Dane osobowe w serwisach Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności.

  RODO

  Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.

  Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o..

  Czym są dane osobowe?

  Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach instalowanych w systemach teleinformatycznych Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. które są używane podczas korzystania z naszych usług.

  W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

  Zgoda

  Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

  Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o.. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. ul. Tadeusza Wendy 8, 70-655 Szczecin

  Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym linkiem: zegluga.szn.pl/pl/kontakt

  Kontakt z inspektorem ochrony danych w Żegludze Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o. następuje za pomocą adresu e-mail: iod@ zstw.szczecin.pl

  Podstawa i cel przetwarzania

  RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

  Czas przetwarzania danych osobowych

  Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Żeglugę Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

  Państwa uprawnienia

  Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Przekazywanie i profilowanie danych

  Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

  Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

  Dane zbierane przez serwisy Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

  Zmiany niniejszej Polityki prywatności

  Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu Polityki prywatności i jej każdorazowej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na zmianę przepisów prawa, orzecznictwo sądów i organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

  Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w przypadkach zmiany celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.