Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Więcej czasu na zgłoszenie szamba

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Więcej czasu na zgłoszenie szamba

   Do końca kwietnia  właściciele nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą zgłaszać je w Urzędzie Miasta.

   Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Miasto zwraca się z prośbą o wypełnienie specjalnego formularza. Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta:

   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11071.asp?soid=33F8C8D29C2442848BD7DDA8B4F98DB2

   Do wypełnionego zgłoszenia należy  dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

   Wypełniony formularz można dostarczyć:
   - pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
   - osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej (poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30) lub do Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 (poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30);
   - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: boi@um.szczecin.pl  ;
   - za pośrednictwem platformy ePUAP;
   - lub wrzucając do urny (w zaklejonej kopercie) znajdującej się w budynku przy
   pl. Armii Krajowej 1, w prawym skrzydle na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia).

   Formularz należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2023 r.

   Przypominamy, że zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pozbywając się takich nieczystości z jej terenu, są zobowiązani do korzystania z usług firm, posiadających odpowiednie zezwolenia.

    

   Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stornie:

   http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50725.asp

    

   Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

   W przypadku braku zgłoszenia, Urząd Miasta będzie prowadził  kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na danej nieruchomości. 

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!