Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   „Pomorzany – szpital”: Plan gotowy do wyłożenia

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   „Pomorzany – szpital”: Plan gotowy do wyłożenia

   Od 17 lutego do 10 marca mieszkańcy będą mogli zapoznać się projektem planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany  - Szpital”. Do 27 marca będzie można złożyć swoje uwagi. Zapraszamy!

   Plan obejmuje teren o łącznej powierzchni 47,3 ha i stanowi w większości obszar zainwestowany.

   - Na obszarach zainwestowanych, plan zasadniczo pełni rolę ochronną i porządkową, a funkcja większości terenów nie zmienia się w stosunku do obecnego użytkowania – mówi Zofia Fiuk  - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - Na tych terenach ustalone zostały dopuszczalne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu w nawiązaniu do istniejącej struktury przestrzennej z poszanowaniem lokalnych wartości kulturowych. 

   Kluczowy dla projektu jest więc m.in.: układ obrzeżnej zabudowy kamienicowej (wzdłuż al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Starkiewicza, ul. Grudziądzkiej i ul. Św. Józefa), Park Pomorzański, obiekty zespołu szpitala i  pokolejowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz kościół pw. Św. Józefa przy ul. Połabskiej w rejestrze zabytków.

   - Z uwagi na liczną obecność obiektów o wartościach zabytkowych, wprowadzono zapisy określające zakres ich ochrony oraz zasady dopuszczalnej modernizacji i uzupełnień, a także objęto  je strefą ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej – dodaje Zofia Fiuk – Dymek.

   Wskazania:

    - potrzeba uzupełnień w tkance historycznej w szczególności zabudowy pierzejowej al. Powstańców Wielkopolskich na rogu z ul. Milczańską oraz w ciągu samej ul. Milczańskiej, gdzie umożliwiano docelowo przekształcenie obecnego budynku usługowego (Biedronka) na budynek mieszkalny wielorodzinny o parametrach zbliżonych do budynków sąsiadujących.

   - przeznaczenie terenu na zapleczu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Xawerego Dunikowskiego na zieleń urządzoną,

   - rewaloryzacja obecnego Parku Pomorzańskiego

   - wyznaczenie obszaru nowego parkingu oraz umożliwienie realizacji dwóch parkingów wielokondygnacyjnych dla samochodów osobowych.

   - nowe tereny zieleni urządzonej.

   Zasadnicze regulacje w zagospodarowaniu terenu wynikają z potrzeby ustalenia optymalnych warunków zabudowy dla terenów niezainwestowanych – głównie zdegradowanego obszaru pokolejowego przy ul. Witolda Starkiewicza. Obszar ten jest obecnie niezagospodarowany, znajdują się na nim pozostałości budynków magazynowych, z fragmentem zadaszenia peronu oraz stróżówką (obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków). Na tym obszarze  planuje się zabudowę wielorodzinną, która stanowi realizację rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Planowana zabudowa będzie dostosowana pod względem parametrów do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej. W planie wprowadzono ustalenia precyzujące nowe zagospodarowanie z uwzględnieniem realizacji zwartego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, co przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

   Uwagi można składać w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres bppm@um.szczecin.pl albo za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r.

    Więcej TUTAJ.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!