Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Plan Ogólny dla Szczecina. Start prac

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Plan Ogólny dla Szczecina. Start prac

   Już na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona radnym uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, który zastąpi obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

   Plan ogólny obejmie obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustalenia w nim zawarte będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy.

   - Już dziś zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału we współtworzeniu tego dokumentu - mówi Zofia Fiuk-Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. – Na poszczególnych etapach prac, w wyznaczonych i ogłoszonych terminach, każdy zainteresowany będzie mógł złożyć swoje wnioski, uwagi oraz zabrać głos w organizowanych konsultacjach społecznych.

   Z uwagi na zakres sporządzanego dokumentu zbieranie wniosków mieszkańców potrwa ok. 2,5 miesiąca (od końca czerwca do ok. połowy września).

   - Równolegle, jeszcze w czerwcu zostanie ogłoszony termin pierwszego spotkania informacyjnego na temat planu – dodaje Zofia Fiuk-Dymek. – Zapraszamy! Postaramy się w dostępny i przejrzysty sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania.

   Plan ogólny to dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

    

   Obowiązkowo będzie ustalał: 

   • strefy planistyczne, w tym ich profil funkcjonalny (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
   • gminne standardy urbanistyczne (określenie maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej).

   Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne oraz ich odniesienie do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy pozwolą na kontynuację polityki rozwoju miasta w sposób zrównoważony i harmonijny tak, jak to zakłada ustawodawca.

   Bieżące informacje o planie ogólnym oraz innych aktach planowania przestrzennego, wzory pism i przykłady wypełnionych formularzy (wniosków lub uwag) oraz materiały instruktażowe znajdziecie Państwo pod adresem:

    

   Akty planowania przestrzennego - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

    

   W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2025 r. Dokument zostanie sporządzony w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!