Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Plan Ogólny dla Szczecina: Można składać wnioski

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Plan Ogólny dla Szczecina: Można składać wnioski

   Do 30 września mieszkańcy mają czas by złożyć swoje uwagi i propozycje do tworzonego w naszym mieście Planu Ogólnego.

   Plan ogólny to dokument, który obejmie obszar całej gminy, z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego do spraw transportu. Ustalenia w nim zawarte będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy.

   Formularze wniosków oraz więcej informacji TUTAJ.

   - Podpisany wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki jest w posiadaniu, a także informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem - informuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

   Zainteresowani mogą składać wnioski w formie papierowej na adres:

   Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin lub w postaci elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: bppm@um.szczecin.pl, lub za pomocą platformy ePUAP Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

   Z uwagi na zakres sporządzanego dokumentu zbieranie wniosków mieszkańców potrwa do 30 września.

   Plan ogólny to dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.


   Obowiązkowo będzie ustalał: 

   • strefy planistyczne, w tym ich profil funkcjonalny (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),
   • gminne standardy urbanistyczne (określenie maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnego udziału powierzchni zabudowy oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej).


   Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne oraz ich odniesienie do wydawanych decyzji o warunkach zabudowy pozwolą na kontynuację polityki rozwoju miasta w sposób zrównoważony i harmonijny tak, jak to zakłada ustawodawca.

   Bieżące informacje o planie ogólnym oraz innych aktach planowania przestrzennego, wzory pism i przykłady wypełnionych formularzy (wniosków lub uwag) oraz materiały instruktażowe znajdziecie Państwo pod adresem:

   Akty planowania przestrzennego - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

   W ramach reformy planistycznej każda gmina w Polsce ma obowiązek sporządzić dokument jakim jest plan ogólny, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą, plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2025 r. Dokument zostanie sporządzony w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!