Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   30°

   „Niebuszewo - osiedle”: Konieczna aktualizacja planu

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   „Niebuszewo - osiedle”: Konieczna aktualizacja planu

   Weryfikacja potrzeb, aktualizacja regulacji planistycznych, ujednolicenie zapisów na większym niż do tej pory terenie - takie cele przyświecają opracowywanej obecnie przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niebuszewo – osiedle”.

   Miasto przystąpiło do prac nad zmianą obowiązującego planu, którego projekt jest obecnie na etapie uzyskiwania uzgodnień i opinii instytucji i organów wskazanych w ustawie o planowaniu przestrzennym (m.in. Rada Osiedla, MKUA). Zebrane na tym etapie opinie i wnioski posłużą do opracowania i ukształtowania ostatecznej treści projektu planu, do którego, w następnym kroku, swoje uwagi będą mogli złożyć mieszkańcy.

   Projekt planu  - propozycja

   Obszar zmiany planu to 180 ha o zróżnicowanej strukturze. Większość obszaru planu stanowią tereny zainwestowane, wśród których przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej intensywności z enklawami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności i zabudowy jednorodzinnej. Ponadto plan obejmuje tereny usługowe, w tym sportu i rekreacji, tereny zielone oraz ogrody działkowe.

   - W porównaniu z obecnie obowiązującymi planami ustalenia zmiany planu sankcjonują dotychczasowe przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania większości terenów -  mówi Zofia Fiuk  - Dymek, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. - Zmiana planu koryguje dotychczasowe granice poszczególnych terenów elementarnych, zmieniając przeznaczenie jedynie w kilku miejscach, co ma związek z bieżącymi potrzebami osiedla i prowadzonymi inwestycjami, w tym uwzględniono inwestycje związane z realizacją Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

   Co ważne, w projekcie zostały zaktualizowane ustalenia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Wprowadzono ochronę istniejącej struktury przestrzennej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Osiedle Książąt Pomorskich” wraz z kościołem i szkołą, który stanowi dobro kultury współczesnej.

   Projekt :

   •  utrzymuje m.in.:

   - istniejące zespoły zabudowy mieszkaniowej, uniemożliwiając ich dogęszczenie;

   - istniejące szkoły, przedszkola i żłobki;

   - kompleksy sportowo- rekreacyjne;

   - ogrody działkowe przy ul. Przyjaciół Żołnierza;

   •  wprowadza m.in.:

   - obowiązek realizacji terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

   - nowe tereny pod zabudowę wielorodzinną (przy ul. Ks. Warcisława I);

   - zmianę przeznaczenia terenów wskazanych obecnie pod zabudowę wielorodzinną na zabudowę jednorodzinną  (rejon pomiędzy ul.  Ks. Warcisława I a ul. Włoską;

   - rozwiązania podnoszące jakość lokalnego środowiska;

   - obowiązek stosowania rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;

   Zobacz więcej:

   https://bppm.szczecin.pl/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego/plany-wszczete/niebuszewo-osiedle/748

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!