Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   11°

   Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 2024

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 2024

   Zapraszamy szczecińskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2024 r.

   Celem naboru kandydatów jest stworzenie bazy reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą powoływani w skład komisji, aby opiniować i rekomendować projekty organizacji w ramach otwartych konkursów ofert, które powinny być realizowane na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta.

   Szukamy osób, które m.in:

   - reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Miasto Szczecin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,

   - posiadają znajomość przepisów ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

   - znają specyfikę pracy w III sektorze, rozumieją potrzeby środowiska organizacji pozarządowych,

   - posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez sektor pozarządowy lub biorą udział w ich organizacji.

   W skład komisji konkursowych wchodzą przedstawiciele administracji oraz sektora pozarządowego, posiedzenia komisji konkursowych odbywają się w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, posiedzenia odbywają się w sposób stacjonarny w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin lub zdalny za pośrednictwem platformy zoom, komisja konkursowa opiniuje oferty w oparciu o elektroniczny generator wniosków Witkac, członkowie komisji konkursowych opiniują oferty złożone w około 85 konkursach, praca w komisjach jest pracą społeczną. Udział w posiedzeniach jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów za stawiennictwo na posiedzeniach.

   Zgłaszanie kandydatów:

   Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej dokonuje się poprzez dostarczenie do Urzędu  formularza zgłoszeniowego wybierając jedną z poniższych form:

   - przesyłanie pocztą tradycyjną  lub złożenie osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-49, 70-783 Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego

   - przesłanie skanu podpisanego formularza pocztą elektroniczną, na adres

   e-mail Biura Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl(dla ważności oryginał formularza zgłoszeniowego należy dosłać pocztą tradycyjną  na wskazany powyżej adres Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin).

   Uwaga! Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze kandydatów do komisji konkursowej nie podlegają rozpatrzeniu. Po zakończonym naborze zgłoszeń i weryfikacji złożonych wniosków, osoby zakwalifikowane na członków komisji konkursowej zostaną niezwłocznie poinformowane drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu.

   Zgłoszenia należy składać w terminie do 18 października 2023 r.

   Zapraszamy!

   Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy TUTAJ.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!