Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   12°

   Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 2023

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych 2023

   Zapraszamy szczecińskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2023 r.

   Celem naboru kandydatów jest stworzenie bazy reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy będą powoływani w skład komisji, aby opiniować i rekomendować  jakie projekty organizacji w ramach otwartych konkursów ofert powinny być realizowane na rzecz mieszkańców oraz naszego miasta. Taka forma współpracy z sektorem pozarządowym ma zapewnić bezstronność, jakość i rzetelność podejmowanych decyzji.

   Wymagania
   Nabór  skierowany jest do osób:

   1. reprezentujących organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Miasto Szczecin zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
   2. posiadających znajomość przepisów ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   3. znających specyfikę pracy w III sektorze, rozumiejących potrzeby środowiska organizacji pozarządowych,
   4. posiadających doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez sektor pozarządowy lub biorących udział w ich organizacji,
   5. będących obywatelem(ką) Rzeczypospolitej Polskiej i korzystających w pełni z praw publicznych,
   6. nie podlegających wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735),
   7. wyrażających zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej dotyczącej rozpatrywania ofert.

   Zgłaszanie kandydatów:
   Zgłoszenia dokonuje się poprzez dostarczenie do Urzędu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wybierając jedną z poniższych form:

   1. przesyłanie pocztą tradycyjną lub złożenie osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-49, 70-783 Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego
   2. przesłanie skanu podpisanego formularza pocztą elektroniczną, na adres e-mail Biura Dialogu Obywatelskiego bdo@um.szczecin.pl (dla ważności oryginał formularza zgłoszeniowego należy dosłać pocztą tradycyjną na wskazany powyżej adres Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin).

   Termin: Zgłoszenia należy składać do 31 października 2022 r. 

   Czekamy na Państwa zgłoszenia!

   Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:

   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11190.asp?soid=961222D8DD074B78AE3E663CE30C4078

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!