Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   13°

   Zgłoś szambo

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Miasto zwraca się do właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o przesłanie informacji na ich temat. 

   Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Miasto zwraca się z prośbą o wypełnienie specjalnego formularza. Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta:
    
   https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11071.asp?soid=33F8C8D29C2442848BD7DDA8B4F98DB2

   Do wypełnionego zgłoszenia należy  dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

   Wypełniony formularz można dostarczyć:
   - pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
   - osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej (poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30) lub do Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 (poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30);
   - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: boi@um.szczecin.pl;
   - za pośrednictwem platformy ePUAP;
   - lub wrzucając do urny (w zaklejonej kopercie) znajdującej się w budynku przy
   pl. Armii Krajowej 1, w prawym skrzydle na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia).

   Formularz należy złożyć do dnia 31 marca 2023 r.

   Przypominamy, że zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pozbywając się takich nieczystości z jej terenu, są zobowiązani do korzystania z usług firm, posiadających odpowiednie zezwolenia.

    

   Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stornie:

   http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50725.asp

    

   Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

   W przypadku braku zgłoszenia, Urząd Miasta będzie prowadził  kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na danej nieruchomości. 

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!