Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   29°

   Ogromne zainteresowanie ankietą

   Natalia Mróz

   Natalia Mróz

   Ogromne zainteresowanie ankietą

   Mieszkańcy Szczecina nie zawiedli. Blisko 750 ankiet wpłynęło do wykonawcy zadania związanego z koncepcją zagospodarowania wód opadowych. To jeden z kilku etapów prac nad tym ważnym zagadnieniem jakim jest retencja.  Pierwsza ankieta jest już nieaktywna, a wykonawca rozpoczął analizę jej wyników. Kolejny dokument tego typu zostanie uruchomiony we wrześniu, po okresie urlopowym.

   Przypominamy, że trwają prace związane z przygotowaniem kompleksowego dokumentu - koncepcji techniczno – kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie. Deszczu nie powstrzymamy, ale skutki ulew możemy złagodzić. Chodzi o to, aby dokładnie zbadać gdzie powstaje problem, jaka jest tego przyczyna i jakie rozwiązania zastosować, aby w sposób optymalny i nowoczesny zagospodarować wodę.

   - Firma, z którą podpisaliśmy umowę, wykona szereg badań, analiz i obserwacji. Przygotowała także ankietę dla mieszkańców, którzy doświadczyli zalań lub podtopień związanych z deszczami nawalnymi. Wpłynęło blisko 750 zgłoszeń, ale część z  nich dotyczy tych samych lokalizacji, a inne problemów zarządców, a nie miasta. Pełna analiza będzie znana za kilka tygodni. - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK.

   Zebrane w ten sposób informacje przyczynią się do poszerzenia wiedzy o problemach z odwodnieniem w Szczecinie i zostaną uwzględnione w przygotowywanym opracowaniu pn. "Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Szczecinie".

   Po to wszystko?

   Zrównoważone odwodnienie miasta to dziś niemałe wyzwanie, prawdziwa inżynieria środowiska. Łączy zapobieganie podtopieniom i zalaniom oraz zapobieganie suszy. Ma wpływ m.in. na utrzymanie zieleni przez zwiększenie dostępności wody dla roślin, a przez to na lokalny mikroklimat i zwiększanie bioróżnorodności. W naszym mieście czasami nie da się odprowadzić deszczówki inaczej niż rurami pod ziemią, a i to w trakcie nawalnego deszczu bywa niewystarczające. Wtedy warto rozsądnie wodę zagospodarować. Wykonawca w ramach zadania będzie m.in. wyszukiwać takie obszary, na których będą mogły powstać obiekty błękitno-zielonej infrastruktury, czyli muldy, niecki, suche i mokre otwarte zbiorniki retencyjne. To tzw. retencja rozproszona, najskuteczniejsza i najkorzystniejsza (ekonomicznie, ekologicznie) forma zagospodarowania deszczówki. Infrastruktura zielono-niebieska stanowi zestaw rozwiązań opartych na naśladowaniu mechanizmów zachodzących w przyrodzie. Pod tym hasłem kryją się odpowiednio zaprojektowane parki, ogrody deszczowe, naturalne zbiorniki retencyjne, detencyjne, stawy, zrewitalizowane cieki wodne, rowy itp. Często do tej infrastruktury wlicza się także rozwiązania przydomowe, jak beczki pod rynnami, studnie chłonne czy ogrody deszczowe.

    Co będą mieli z tego mieszkańcy?

   - Większe bezpieczeństwo przed zalaniem

   - Mniejsze zagrożenie skutkami suszy

   - Jeszcze bardziej zielone miasto ze wszystkimi tego dobrodziejstwami

   - Wsparcie, gdy będą chcieli zagospodarować mądrze deszczówkę i na swoim terenie

   Koncepcja uwzględni także wpływ zmian klimatu oraz rozwój urbanizacyjny, w oparciu o dokumenty planistyczne miasta. Zostaną uporządkowane i zestawione informacje o sieci, rowach, retencji, zagospodarowaniu i uszczelnieniu terenu, przeprowadzona zostanie priorytetyzacja obszarów, dla których w następnym etapie powinny być tworzone koncepcje konkretnych rozwiązań projektowych, opartych o modelowanie hydrodynamiczne systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Przygotowany zostanie lokalny model opadów, na podstawie atlasu deszczów PANDa.

   Ważna jest także zmiana myślenia o wodach opadowych, jako nie tyle zagrożeniu, co raczej cennym zasobie. Wiele z poruszanych zagadnień wymaga rozwiązań na poziomie planowania przestrzennego. Kluczowa jest w tym zakresie koordynacja określania warunków na przyłączenie do sieci z ograniczeniami planistycznymi, tak by nie doszło do ograniczenia rozwoju miasta na skutek wyczerpania się możliwości przyjęcia i zagospodarowania wód opadowych w odbiornikach.

   Cel nadrzędny to szeroka diagnoza stanu obecnego systemu odwodnienia i opracowanie programu działań, który powinien być wdrażany w Szczecinie w odniesieniu do systemu odwodnieniowego. Dokument umożliwi wskazanie zlewni do modelowania hydrodynamicznego na potrzeby wykonania koncepcji technicznych i potencjalnego aplikowania o środki z UE. Określone będą priorytety działań na poziomie strategicznym z oszacowaniem ich kosztów. Jest to wstęp do działań, które docelowo mają poprawić sytuację miasta w trakcie nawalnych deszczy. Umowa została podpisana z firmą Retencjapl Sp. Z o.o. na kwotę 476 010,00 zł.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!