Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   16°

   Вітрила 2023 - зміни в організації дорожнього руху та громадського транспорту

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Вітрила 2023 - зміни в організації дорожнього руху та громадського транспорту

   Zwiększenie przepustowości, poprawa warunków eksploatacyjnych i optymalizacja kosztów – to główne cele bardzo ważnej i niezwykle trudnej inwestycji prowadzonej w oczyszczalni ścieków Zdroje.

    

   Oczyszczalnia działała nieprzerwanie podczas całego okresu modernizacji, ale jej wydolność i funkcjonalność ekologiczna jest obecnie jeszcze większa.  Możemy bez obaw przyjmować jeszcze większą ilość ścieków, procesy oczyszczania są sprawniejsze, a woda, którą oddajemy do Odry czystsza niż ta, która naturalnie płynie w korycie i możemy pozyskiwać więcej biogazu. Dobiegła końca jedna z większych inwestycji realizowanych w ramach programu „Czysta Odra”, pn.  Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych „Zdroje”. Inwestycja polegała na budowie, rozbudowie i przebudowie obiektów oczyszczalni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Oczekiwanymi celami techniczno-technologicznymi realizacji niniejszego projektu było:

    

   - zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków Zdroje, ze względu na przewidywany, zwiększony dopływ ścieków związany z rozwojem pobliskich terenów przemysłowych a także z przejęciem ścieków z zlikwidowanych oczyszczalni ścieków w Płoni oraz w Zdunowie,

   - poprawa aktualnych warunków eksploatacyjnych obiektu. Określona przepustowość pozwoli na czasowe wyłączenie jednego z ciągów technologicznych podczas czynności remontowo - konserwacyjnych, bez powodowania znaczącego pogorszenia efektu oczyszczanych ścieków,

   - optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

    

   W ramach kilkuletniej inwestycji wybudowano m.in. nowy osadnik wtórny, komorę rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi, zbiornik i stację dozującą reagenty do eliminacji bakterii nitkowatych oraz stację zrzutu zanieczyszczeń płynnych wraz z placem manewrowym. Przebudowano pompownię osadu wtórnego oraz pompownię przewałową ścieków. Zmodernizowano także dwa osadniki wstępne, dwie komory reaktorów biologicznych (w których wymieniono całą instalację napowietrzania oraz udoskonalono system sterowania), maszynownię komór fermentacyjnych oraz stację dmuchaw. Wykonano remont i uruchomiono drugą  Wydzieloną Komorę Fermentacyjną (WKF), której celem jest stabilizacja osadów powstających na oczyszczalni i pozyskanie biogazu. Wytwarzanie większej ilości tego paliwa przyczyni się do zwiększenia produkcji energii elektrycznej, wykorzystywanej na potrzeby Oczyszczalni oraz do zmniejszenia ilości pobieranego z sieci gazu ziemnego. W efekcie końcowym, pozwoli to na zmniejszenie kosztów utrzymania.

    

   Inwestycja kosztowała 46 mln i częściowo była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

    

   Jak działa oczyszczalnia?

    

   Do oczyszczalni ścieków "Zdroje" (OS Zdroje) trafia średnio 15 000 m3 ścieków w ciągu doby. Są one odprowadzane z prawobrzeżnej części Szczecina, którą zamieszkuje około 80 tys. mieszkańców. Tutaj dopływają również ścieki z zakładów przemysłowych. Zanieczyszczona woda z naszych toalet przechodzi długą drogę, a w oczyszczalni wykorzystywane są najlepsze metody jej oczyszczania. Wersja mocno uproszczona tej trasy prezentuje się i tak w sposób skomplikowany, a na każdym etapie wykonuje się szereg czynności i zaawansowanych procesów.

    

   Procesy oczyszczania ścieków można podzielić na mechaniczne oraz biologiczne. Podczas oczyszczania mechanicznego, na kratach rzadkich i gęstych zatrzymywane są największe, „stałe” zanieczyszczenia. Następnie w piaskownikach i osadnikach wstępnych odbywa się usunięcie zanieczyszczeń pływających i łatwo opadających, do których należą m.in. tłuszcze i piasek. Kolejnym etapem jest biologiczne usuwanie zanieczyszczeń, które odbywa się w reaktorach biologicznych. Na skutek procesów przemiany materii mikro i makroorganizmów bytujących w kłaczkach osadu czynnego dochodzi do redukcji zanieczyszczeń. Procesy te są odtworzeniem procesów zachodzących w środowisku naturalnym, w zapewnionych przez eksploatację oczyszczalni, w optymalnych warunkach. Ostatnim etapem jest rozdzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego, co odbywa się w osadnikach wtórnych. Oczyszczone ścieki odpływają do kanału odprowadzającego, na którym zainstalowana jest automatyczna stacja poboru próbek, a następnie trafiają do odbiornika, którym jest boczny kanał rzeki Odry Wschodniej - Cegielinka.

    

   Ścieki to nie wszystko – gospodarka osadowa na OŚ Zdroje

    

   Oczyszczalnie ścieków w największych ilościach generują odpady w postaci osadu wstępnego oraz nadmiernego. Z uwagi na dużą uciążliwość zapachową oraz niebezpieczeństwo sanitarne, przed zagospodarowaniem osadów należy je poddać procesom zagęszczania, stabilizacji oraz odwadniania.

    

   Produktem „ubocznym” stabilizacji osadów jest biogaz, który ujmuje się w kopułach WKF i odprowadza do oczyszczenia w stacji odsiarczania. Oczyszczony biogaz gromadzony jest w zbiorniku i wykorzystywany m.in. w kotłowni technologicznej (ogrzewającej osad krążący w WKF jak i budynki socjalne), suszarni osadów oraz do produkcji energii elektrycznej w gazogeneratorze.

    

   Ustabilizowany podczas procesów fermentacji osad, kierowany jest do odwodnienia, a następnie trafia do suszarni osadów, lub w trakcie prac konserwacyjnych, na plac składowy znajdujący się na terenie OS Zdroje. Wysuszony osad transportowany jest do OS Pomorzany, gdzie następuje jego spalenie w kotłach rusztowych.

    

   Oczyszczalnia obchodzi w tym roku swoje 50 urodziny, zatem zakończenie modernizacji to najlepszy prezent na okrągły jubileusz.  Wybudowana została w latach 70, wykorzystywała wówczas mechaniczne i chemiczne metody oczyszczania ścieków. W ramach programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” trwającego w latach 2003-2010 oczyszczalnia została zmodernizowana. Najważniejszą zmianą było wprowadzenie biologicznych metod oczyszczania ścieków. Pozwoliło to na uzyskanie odpowiednich parametrów, uniknięcie wysokich kar naliczanych za korzystanie ze środowiska, a co najważniejsze, wprowadzanie czystej wody do odbiornika i zmniejszenie zanieczyszczenia ekosystemów. Teraz dodatkowo poprawiliśmy warunki eksploatacyjne oraz zoptymalizowaliśmy koszty eksploatacji oczyszczalni.

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!