Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Wiosenne porządki czas zacząć. Straż Miejska przypomina

   Robert Duchowski

   Robert Duchowski

   Wiosenne porządki czas zacząć. Straż Miejska przypomina

   Sprzyjająca aura zmusza nas nie tylko do porządków w szafach w poszukiwaniu stosowniejszej odzieży, ale i do prac wokół swoich miejsc zamieszkania.

   Pielęgnacji wymaga nie tylko zapuszczony zimą trawnik, ale i chodnik przylegający do naszej posesji. Wiosenne obowiązki zarządcy nieruchomości nie kończą się bowiem na drzwiach wejściowych do budynku. Zarządca odpowiada także za stan nawierzchni chodników i dróg dojazdowych do nieruchomości, jeśli stanowią one jej część.

   Kwestię obowiązków zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje w naszym mieście UCHWAŁA NR XVI/534/20 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2020 r

   Zgodnie z zapisami w UCiPG Straż Miejska przypomina, że § 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści, odchodów zwierzęcych, trawy, chwastów i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu musi odbywać się w czasie zapewniającym bezpieczeństwo w ruchu pieszym i w co najmniej 2/3 szerokości terenów wskazanych w ust. 1, natomiast innych zanieczyszczeń, w tym liści, systematycznie w miarę występujących potrzeb.

   Wyjątek : Uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników jest obowiązkiem zarządcy drogi (w Szczecinie ZDiTM), jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku (Podst. Prawna: Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rozdział 3. Art.5).

   Jeżeli na chodniku przylegającym bezpośrednio do posesji odbywa się postój i parkowanie pojazdów wbrew obowiązującym przepisom, ograniczone znakami zakazu B-35, B-36 lub postój i parkowanie jest dopuszczone, ale z tego tytułu nie jest pobierana opłata przez zarządcę drogi to w obu przypadkach obowiązek uporządkowania chodników należy do zarządcy tej posesji.

   Jeśli chcemy odświeżyć nasze auto, należy pamiętać iż:

   • 5. 1 Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby mającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3

   . 2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może obejmować tylko nadwozie pojazdów i bez dodatku preparatów lub środków chemicznych.

   1. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych.
   2. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 - 3, mogą odbywać się pod warunkiem, że: 1) powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego lub są unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej; 2) wykonywane są na utwardzonej nawierzchni; 3) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a odpady powstające w trakcie drobnych prac naprawczych zbierane są w sposób selektywny; 4) teren naprawy pojazdu został zabezpieczony przed zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, w szczególności przed przedostaniem się płynów samochodowych do gleby. 5. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego. W szczególności zakazuje się napraw związanych z wymianą oleju silnikowego, przekładniowego, płynów chłodniczych lub hamulcowych lub napraw w wyniku których może nastąpić zanieczyszczenie środowiska naturalnego takimi substancjami.

   Jak zagospodarowywać odpady, by nie narażać się na kłopotliwą konfrontację ze strażnikiem miejskim?

   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

   prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem (…) frakcji odpadów:

   m.in. odpadów zielonych.

   Podczas prac porządkowych w przydomowych ogródkach i na działkach należy pamiętać, że nie wolno spalać liści, gałęzi i innych odpadów organicznych. Odpady zielone powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami w ww. regulaminie. W praktyce oznacza to, że zielone odpady powinny być kompostowane albo w ramach podpisanych umów na wywóz śmieci należy składować odpady organiczne w brązowych pojemnikach. W taki pojemnik należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.

   Straż Miejska przypomina, że za niewywiązywanie się z tych obowiązków grozi mandat w wysokości do 500 złotych. Apelujemy zatem do mieszkańców oraz zarządców, aby sprawnie i z pozytywnym nastawieniem przyłączyli się do ogólnego sprzątania. W końcu wielkimi krokami nadchodzi długo wyczekiwana wiosna.

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!