Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   Kwalifikacja wojskowa 2022

   Darek Sadowski

   Darek Sadowski

   Kwalifikacja wojskowa 2022

   Rusza kwalifikacja wojskowa. Poniżej przekazujemy najważniejsze informacje.

   1. Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia
   21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Na mocy art. 37 przywołanej ustawy, kwalifikacja wojskowa w okresie pokoju należy do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych, natomiast jej przeprowadzenie na terenie kraju zarządzają na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej, wydając każdorazowo stosowne rozporządzenie.

   2. Kwalifikacja wojskowa, to stawienie się osób, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

   3. Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu:

   - ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej;

   - wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony RP;

   - założeniu i aktualizacji ewidencji wojskowej;

   - wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

   4. Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

   5. W bieżącym roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
   i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022., poz. 17), w okresie od 04 kwietnia do 08 lipca 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2003 (19 – letnich) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, obowiązkowi stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 2001 – 2002, którzy: zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

   6. Na terenie Gminy Miasto Szczecin pracować będą dwie powiatowe komisje lekarskie w lokalu GUSTAW SECURITAS. ul. Firlika 19 w Szczecinie – obok Przychodni EVOMED:

   - Nr 1 – dla osób o nazwiskach zaczynających się na litery „A” – „M” oraz „O” – „P”,   – w terminie od 04 kwietnia do 07 czerwca 2022 r.;

   - Nr 2 – dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery „N” oraz „R – „Ż” – w terminie od 04 kwietnia do 12 maja 2022 r.

   Przed w/w komisjami stanie około 2050 mężczyzn.

   7. Do kwalifikacji wojskowej wzywane będą kobiety urodzone w latach 1998 – 2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku szkolnym 2021/2022 kończą naukę w:

   - publicznych i niepublicznych uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku: analityka medyczna, biotechnologia, ratownictwo medyczne, lekarskim, lekarsko
   – dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria i psychologia;

   -szkołach policealnych prowadzących kształcenie w zawodzie technik weterynarii, technik medyczny, laborant, diagnosta laboratoryjny;

   - są studentkami lub absolwentkami tych szkól lub kierunków.

   8. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, w przypadku kłopotów zdrowotnych również dokumenty dotyczące stanu zdrowia oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (np. aktualna legitymacja szkolna).

   9. Nieotrzymanie lub nie przyjęcie wezwania z Urzędu Miasta Szczecin przez osoby urodzone w latach 1998 - 2003, nie zwalnia je od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

   10. Osoby, które dostaną wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie kolidującym z innymi ważnymi przedsięwzięciami, mogą zgłaszać się w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

   11. Dokładne informacje o kwalifikacji wojskowej zostaną podane w obwieszczeniach Wojewody Zachodniopomorskiego, rozplakatowanych 21 marca 2022 r. w najbardziej widocznych i uczęszczanych miejscach. Obwieszczenia te stanowią również wezwanie do kwalifikacji wojskowej.

   12. W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez usprawiedliwienia lub odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –  zostanie zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję lub w myśl art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wymierzone sankcje karne przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. 

    

    

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!