Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   18°

   Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa forma wsparcia

   Marta Kufel

   Marta Kufel

   Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Nowa forma wsparcia

   Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne to miejsce zapewniające wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w formie całodobowego pobytu, z dostępem do usług opiekuńczych i rehabilitacji.

   W Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym znajduje się 20 miejsc wsparcia w formie całodobowego pobytu w tym 5 miejsc w formie pobytu czasowego w ramach opieki wytchnieniowej. Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Szczecina posiadający umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności. Budynek Centrum podzielony jest na moduły zapewniające warunki zbliżone do domowych.

   Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne to istotny element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzinmówi Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta. - Profesjonalna całodobowa opieka ukierunkowana na zróżnicowane potrzeby osób z niepełnosprawnością, pozwoli na godne życie w sprzyjającym otoczeniu, nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie zainteresowań z myślą, o jak największej samodzielności mieszkańców i mieszkanek Centrum.

   Poza opieką w formie zamieszkania oraz wyżywienia uczestnicy będą mieli zapewnione świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości, wsparcie w zaspokajaniu potrzeb oraz poprawy społecznego funkcjonowania czy zwiększaniu zaradności życiowej.

   Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”  Moduł I. Na jego realizację Gmina Miasto Szczecin otrzymała środki finansowe w wysokości ponad 2,7 mln zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie ponad 6,5 mln zł na utworzenie Centrum pochodzą z budżetu Gminy Miasto Szczecin.


   Jak ubiegać się o miejsce w Centrum?

   Osoba z niepełnosprawnością, która będzie chciała zamieszkać w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym składa w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym przy ul. Przyszłości 19E w Szczecinie:

   1. wniosek wraz z  zaświadczeniem  lekarskim o braku przeciwwskazań do zamieszkania w Centrum, jak również niewymaganiu całodobowej opieki i pielęgnacji
   2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

   Po rejestracji wnioski przekazywane są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie prowadził dalszą procedurę naboru. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej i wydanie decyzji administracyjnej. Początkowo będzie ona wydana na okres 3 miesięcy. Będzie to czas adaptacji uczestnika w Centrum. W oparciu o indywidualny plan wsparcia okres ten może być wydłużony na kolejny rok z możliwością dalszego przedłużenia w zależności od woli uczestnika.

   W przypadku wyczerpania limitu miejsc w Centrum prowadzona będzie przez pracowników zatrudnionych w Centrum, w ścisłej współpracy z kierownikami i pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie lista rezerwowa.


   Odpłatności

   Koszt pobytu w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym będzie wyliczany indywidualnie w oparciu o sytuację życiową, dochodową i materialną każdego z uczestników. Osoby nieprzekraczające kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie) nie będą ponosiły odpłatności za pobyt w Centrum.

   Osoby o wyższych dochodach będą ponosiły odpłatność w zależności od zakresu usług i ich sytuacji materialnej w wysokości od 45 % do maksymalnie 80 % swojego dochodu bądź od 50 % do maksymalnie 85 % dochodu na osobę w rodzinie.

   Uczestnik nie będzie ponosił odpłatności jeśli średni miesięczny koszt pobytu w Centrum nie przewyższa kwoty dofinansowania przyznanej w ramach programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

   Dodatkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik będzie mógł być zwolniony z ponoszenia części lub całości opłat.

   Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności znajdują się w uchwale: https://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/E3BF1FEBF4B049E19D19B4DFCA1A6CE3/1549.pdf

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!