Social media

Filtrowanie

Kategorie

  Archiwum

   14°

   „Bolinko – Niemierzyńska 3”: Nowe rozwiązania w opracowaniu

   Sylwia Cyza-Słomska

   Sylwia Cyza-Słomska

   „Bolinko – Niemierzyńska 3”: Nowe rozwiązania w opracowaniu
   OŚ_CZASU.png

   Nowy plan ma być odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, wyartykułowane podczas sporządzania Studium. Konsultacje społecznie w jasny sposób wskazały kierunek zmian, w którym mieszkańcy wnioskowali o odtworzenie niebuszewskich kwartałów zabudowy.

   Aktualnie prace nad projektem zostały zakończone, a dokument wszedł w fazę zbierania uzgodnień i opinii.

   - Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia projektu została podjęta jako odpowiedź na oczekiwania społeczne, które wybrzmiały w toku sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin – mówi Zofia Fiuk –Dymek, dyrektor Biura Planowania przestrzennego Miasta. - Jest to realizacja zobowiązania, które podjęliśmy podczas konsultacji społecznych do Studium, kiedy to wpłynęły liczne wnioski sprzeciwiające się budowie drogi łączącej rondo im. Jerzego Giedroycia z ul. Niemierzyńską poprzez kwartały zabudowy przy ul. ks. Jana Długosza i ul. Zygmunta Krasińskiego, natomiast wnioskowano o odtworzenie niebuszewskich kwartałów zabudowy m.in. zawierających pozostałości po dawnej fabryce B. Stoewera.

   Na terenie objętym uchwałą obowiązują obecnie 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z tzw. „przebiciem do ronda im. Jerzego Giedroycia”. Obszar planu obejmuje teren o powierzchni ok. 5,6 ha i stanowi w większości teren zainwestowany zabudową obrzeżną (zabudowa administracyjno – biurowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami).

   Celem planu jest:

   - odstąpienie od przebicia kwartałów zabudowy układem komunikacyjnym;

   - utrwalenie wartościowej zabudowy obrzeżnej kwartałów i jej uzupełnienie wzdłuż ul. ks. Jana Długosza i ul. Zygmunta Krasińskiego;

   - wprowadzenie spójnych zapisów dotyczących parametrów zabudowy i obsługi komunikacyjnej, które doprowadzą do uporządkowania zagospodarowania w granicach obszaru;

   - zachowanie historycznego układu urbanistycznego wraz z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i ujętymi w gminnej ewidencji zabytków i wykształcenie nowej zabudowy w nawiązaniu do historycznych tradycji architektury przemysłowej.

   W porównaniu z obecnie obowiązującymi planami ustalenia planu utrzymują dotychczasowe przeznaczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

   Rozwój projektu planu miejscowego i terminy poszczególnych etapów (z możliwością składania odpowiednio wniosków lub uwag do planu) można śledzić na stronach miasta BIP lub na stronach Biura Planowania Przestrzennego Miasta www.bppm.szczecin.pl

   Bądź na bieżąco!

   Kliknij w przycisk „Obserwuj”, aby być bieżąco z wiadomościami ze Szczecina. Najbardziej interesujące wpisy znajdziesz w Google News!