Wiadomości SzczecinWiadomości Szczecin

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin (zw. dalej także „podmiotem publicznym”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla aplikacji mobilnej Wiadomości Szczecin.

Data publikacji aplikacji: 11-10-2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-28

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Ikonki są pozbawione opisu alternatywnego. Bibiblioteka, na której opiera się aplikacja nie pozwala na dodanie opisów.

Treści wyłączone

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 29.03.2023, na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Paweł Szczyrski, dostepnosc@um.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 480 20 70. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Praca urzędu zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, załatwiana była na parterze, w Sali Obsługi Interesantów.

Przy Urzędzie Miasta Szczecin wyznaczonych jest siedem miejsc postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).

Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

 1. Na pl. Armii Krajowej 1 zlokalizowane są trzy miejsca parkingowe na terenie przylegającym bezpośrednio do prawego skrzydła urzędu oraz cztery miejsca parkingowe naprzeciwko głównego wejścia do urzędu (jadąc od strony ul. Felczaka).
 2. Na ul. Odrowąża 1 zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy wejściu do budynku urzędu.
 3. Na ul. Szymanowskiego zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe na terenie przylegającym bezpośrednio do głównego budynku urzędu bezpośrednio przy bramie prowadzącej na Jasne Błonia.

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, rodzica z dzieckiem do lat 3 oraz dla kobiet w ciąży.

 1. Na pl. Armii Krajowej zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla pojazdu kobiety w ciąży - naprzeciwko głównego wejścia do urzędu (jadąc od ul. Szymanowskiego) oraz jedno miejsce parkingowe dla pojazdu rodzica z dzieckiem do lat 3 na terenie przylegającym bezpośrednio do prawego skrzydła urzędu.
 2. Dodatkowe miejsca dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są w następujących lokalizacjach: na u. Szymanowskiego po obu stronach pieszego wyjścia z Jasnych Błoni, jedno miejsce przy wejściu na Jasne Błonia, jedno miejsce przy ul. Felczaka 18 B, dwa miejsca na rogu ulic Felczaka i Odrowąża oraz jedno miejsce na rogu ulic Odrowąża i Szymanowskiego.

Opis dostępności budynku:

przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

 1. przy czterech wejściach do budynku znajdują się podjazdy wyposażone w odpowiednie poręcze,
 2. drzwi wejściowe do tych dwóch skrzydeł budynku, gdzie załatwia się najwięcej spraw, otwierają się automatycznie,
 3. w budynku znajduje się pięć platform/podnośników schodowych obsługiwanych przez pracowników urzędu,
 4. w budynku znajdują się trzy dźwigi osobowe o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim,
 5. w Sali Obsługi Interesantów znajduje się sześć stanowisk z obniżonym blatem, dedykowanych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
 6. w Sali Obsługi Interesantów oraz na wyższych kondygnacjach budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową, wyposażone w instalację przyzywową;

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

 1. przy wejściu do budynku od strony Sali Obsługi Interesantów umieszczono tablicę informującą o godzinach pracy urzędu w języku Braile’a,
 2. od wejścia do Sali Obsługi Interesantów prowadzi wypukła ścieżka,
 3. bezpośrednio przez wejściem na Salę Obsługi Interesantów umieszczono interaktywną tablicę informacyjną z napisami w języku Braile’a i systemem informacji głosowej,
 4. w Sali Obsługi Interesantów znajduje się stanowisko wyposażone w powiększalnik umożliwiający odczytywanie dokumentów przez osoby słabowidzące,
 5. w Sali Obsługi Interesantów zamontowano system informacji głosowej, informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwiania spraw,
 6. krawędzie pierwszego i ostatniego biegu schodów są oznaczone poprzez naklejenie kontrastowej taśmy w żółto-czarne pasy,
 7. panele przywołujące windy otoczone są kontrastową, żółtą taśmą,
 8. we wszystkich windach przyciski oznakowane są w języku Barile’a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”; dwie windy wyposażone są w system informacji głosowej;

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

 1. w Sali Obsługi Interesantów zamontowano system informacji wizualnej, informujący o bieżącej dostępności stanowisk do załatwiania spraw,
 2. 30 najczęściej stosowanych procedur załatwiania spraw zostało przetłumaczonych na język migowy i opublikowanych na stronach internetowych Urzędu Miasta,
 3. część pracowników Sali Obsługi Interesantów jest przeszkolonych i posługuje się językiem migowym,
 4. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Szczecin za pośrednictwem:
 5. oraz osobiście - Informacja Urzędu Miasta Szczecin, prawe skrzydło, proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Szczecin, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informator dla osób z wadą słuchu - gdzie kierować się w budynku Urzędu Miasta oraz opis procedury w wersji wideo: eurzad.szczecin.pl

Filia Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 w Szczecinie

Filia Urzędu Miasta Szczecin mieści się w budynku parterowym i jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W pobliżu obiektu wyznaczono miejsce parkingowe, tzw. „kopertę”.

Opis dostępności budynku:

przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

 1. przy wejściu do budynku znajduje się podjazd wyposażony w odpowiednie poręcze,
 2. w Sali Obsługi Interesantów usytuowane jest stanowisko z obniżonym blatem dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
 3. w budynku znajdują się przystosowane toalety.

przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu:

 1. sala wyposażona jest w system informacji wizualnej i głosowej,
 2. część pracowników wykonujących pracę w Filii Urzędu posługuje się językiem migowym.

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dane adresowe:

Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin